Inici / General / Convocatòria d’ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (2017-2018)

Convocatòria d’ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (2017-2018)

 

Benvolguts pares

 

El Ministeri d’Educació, mitjançant la Resolució de dia 3 dagost de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, ha publicat la convocatòria d’ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.

 

Es convoquen, per al curs 2017-2018, les següents ajudes individualitzades:

a) Ajudes directes per a lalumnat incloent a lafectat per TDAH (trastorn per dèficit datenció per hiperactivitat) que requeresqui per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.

c) Ajudes per programes específics complementaris a leducació reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

 

Beneficiaris:

Lalumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta podrà obtenir les ajudes o subsidis a què es refereixen els apartats a) i b) de larticle 1 quan reunesqui els següents requisits:

 

1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivat de discapacitat o trastorn greu de conducta sempre que dita necessitat hagi estat acreditada per alguna de les següents vies:

– Certificat dun equip de valoració i orientació dun centre base de lInstitut de Majors i de serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma.

– Certificat dun equip dorientació educativa i psicopedagògica del departament dorientació depenent de ladministració educativa corresponent.

– Certificat de discapacitat.

 

Lalumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals podrà obtenir lajuda a què es refereix lapartat c.

 

Les sol·licituds hauran d’emplenar-se telemàticament a la seu electrònica https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios”, “Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (2017-2018)” .

 

Heu de presentar còpia daquest tràmit al centre educatiu de lalumne amb els documents i signatures pertinents.

 

Presentació de sol·licituds i documentació annexa

El lloc de presentació d’aquestes sol·licituds són els centres educatius i el termini finalitzarà el 28 de setembre de 2017.

 

 1. Documentació genèrica a aportar per a qualsevol ajuda sol·licitada:

 • Document d’identitat del sol·licitant (o NIE), si en disposa.

 • Documents d’identitat (o NIE), de la totalitat dels membres restants de la unitat familiar.

 • Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base dels Serveis Socials u òrgan corresponent de la comunitat autònoma (el signa el responsable a l’escola, si cal).

 • Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’Administració educativa corresponent (el signa el responsable a l’escola, si cal).

 • Certificat de discapacitat.

 • Diagnòstic clínic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públics, en els supòsits de trastorns greus de conducta.

 • Certificat de família nombrosa.

 • Certificat de convivència dels padrins.

 • Si escau, documentació acreditativa d’ingressos a l’estranger.

 • Còpia de la llibreta d’estalvi o compte corrent, en què aparegui el número identificatiu d’aquest i els titulars. És necessari que el sol·licitant aparegui en qualitat de titular o cotitular.

 • En el cas de reeducació pedagògica o del llenguatge: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual. També declaració responsable de qui dóna el servei.

 • En el cas d’altes capacitats: memòria expedida pel centre o especialista que dóna el servei on consti informació sobre característiques, hores setmanals, especialista que el dóna i cost mensual

 

 1. Pel cas de situacions que impliquin una deducció de renda:

 • Certificat de minusvalidesa dels germans del sol·licitant.

 • Acreditació d’orfandat del sol·licitant.

 • Acreditació de dos o més germans universitaris dels sol·licitant, menors de vint-i-cinc anys, que estudien i resideixen fora del domicili familiar.

 

TROBAREU MÉS INFORMACIÓ AL SEGÜENT PDF.

No et perdis...

El rei Carnestoltes visita els alumnes d’Infantil

  El rei Carnestoltes va arribar al CIDE per donar el sus a les festes …