Inici / CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (FP intensiva)

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (FP intensiva)

Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (IFC 32)

Forma’t en programació treballant a la vegada!

Vols descobrir la nova formació professional que et permet aprendre mentre treballes? Coneix la modalitat d’FP intensiva que oferim al CIDE amb el Grau Superior de Desenvolupament i Aplicacions Multiplataforma.

La modalitat INTENSIVA et permet combinar la formació reglada i el treball remunerat. D’aquesta forma s’augmenten les possibilitats d’inserció laboral. L’estructura de la formació és la següent: l’alumnat compagina la seva formació al centre educatiu amb la formació a una empresa amb un contracte laboral.

De forma general, en el període comprès entre l’inici del 1r curs acadèmic i la finalització de la 2a avaluació, et formaràs exclusivament al centre educatiu, complementant amb continguts i activitats a distància. Una vegada compleixis els criteris establerts per iniciar el contracte per a la formació i l’aprenentatge. Al 2n curs compaginaràs des de l’inici la formació remunerada a l’empresa i la formació al centre educatiu.

En casos excepcionals aquests períodes podran variar, sempre tenint en compte la disponibilitat de les empreses i el compliment per part de l’alumnat dels criteris per a iniciar el treball remunerat. Tendràs un pla de formació i un tutor tant al col·legi CIDE com a l’empresa, que t’acompanyaran i realitzaran el seguiment dels teus progressos. A més, el nostre centre t’ofereix una hora addicional voluntària setmanal per a cada un dels mòduls que conformen el pla d’estudis del cicle, per poder resoldre els teus dubtes i atendre’t millor durant el teu procés formatiu.

Quins són els objectius de l’FP Dual?

Els objectius de la modalitat de formació professional dual són:

 • Establir entre el nostre centre i les empreses o entitats públiques o privades de l’àmbit de les Illes Balears un acord integrat i coordinat per simultanejar els ensenyaments d’aquesta modalitat de formació professional i la feina mitjançant un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge dels alumnes del cicle formatiu de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.
 • Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal del nostre alumnat que inicia la formació laboral, alternant la formació en el centre educatiu i la feina en una empresa o entitat pública o privada.
 • Establir una vinculació i adequació més gran entre la formació rebuda per l’alumnat del CIDE i la feina que s’ha de desenvolupar a les empreses, atesa la corresponsabilitat entre el nostre centre educatiu i les empreses en tot el procés formatiu dels joves treballadors.
 • Facilitar la incorporació dels i de les joves amb una titulació d’un cicle formatiu de formació professional del sistema educatiu al mercat de treball, en condicions òptimes de resposta laboral i qualificada.
 • Incentivar la contractació laboral a empreses o entitats públiques o privades amb necessitats de personal especialment qualificat.
 • Oferir estímuls i motivació a l’alumnat que finalitza els ensenyaments de formació professional i té la necessitat d’incorporar-se al mercat laboral amb la competència i la qualificació professional suficient i adequada.

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de «usabilitat» i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Competències professionals

Desenvolupar, implantar, documentar i fer el manteniment d’aplicacions informàtiques multiplataforma, emprant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

grau nou

Requisits per accedir a l’FP Dual:

 • Tenir nacionalitat espanyola, certificat de registre de ciutadania comunitària o targeta familiar de ciutadà de la UE, o ser titular d’autorització de residència o residència i treball en Espanya en vigor.
 • Ser resident a les Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • Estar inscrit en el SOIB com a demandant d’ocupació un mes abans de l’inici en l’empresa.
 • No tenir qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu requerida per subscriure un contracte en pràctiques.
 • Complir els requisits per matricular-se en un Grau Superior. Es pot accedir a places de cicles formatius de grau superior per diferents vies:
  • Accés via Batxiller: el requisit que permet l’accés per aquesta via és el títol de batxiller o un títol equivalent a efectes d’admissió.
  • Accés via títol de tècnic: poden accedir a cursar un cicle formatiu de grau superior per a l’accés via títol de grau mitjà, les persones que tenen un títol de tècnic (cicles formatius de grau mitjà).
  • Accés per altres vies: les places reservades per a l’accés per altres vies es poden sol·licitar per les persones que han superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior, així com aquelles persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Sortides laboralsgrau nou

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP (Enterprise Resource Planning – Planificació de Recursos Empresarials) – CRM (Costumer Relationship Management – Gestió de Relació amb Clients).
 • Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM garantint la seva integritat.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades de qualsevol mida, a l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relació amb els clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres; aplicacions desenvolupades i implantades en entorns de l’abast d’internet, extranet o intranet; implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Accés a altres estudis

El títol de Tècnic superior permet l’accés a:

 • Cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior en les condicions d’accés que s’estableixin
 • Estudis universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’estableixen i amb el reconeixement del nombre de crèdits ECTS que es determinin.

Erasmus+

L’alumnat d’FP bàsica i de Cicles Formatius del CIDE té l’oportunitat de participar en el programa Erasmus+ per fer estades formatives a un país de l’Unió Europea. L’objectiu és estudiar a diferents països, de tal forma que els alumnes facin el 50% de les pràctiques a les Illes i l’altre 50% a empreses de fora. Si vols conèixer els requisits per aconseguir una beca Erasmus+ pots trobar aquí tota la informació.

Mòduls professionals

Curs Mòdul
1r Sistemes Informàtics
Bases de dades
Programació
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
Entorns de desenvolupament
Formació i orientació laboral
2n Desenvolupament d’interfícies
Programació multimèdia i dispositius mòbils
Programació de serveis i processos
Sistemes de gestió empresarial
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Accés a dades
Empresa i iniciativa emprenedora