WiFi

Al centre hi ha diverses Wifis, els alumnes amb els chromebooks s´han de connectar a la Wifi Alumnes amb la contrasenya 12345678.

Per connectar-nos la primera vegada a una wifi hem d´anar al botó de la pantalla inicial abaix a la dreta i polsar-ho.

Ens sortirà tot el llistat de wifis detectades, seleccionam la wifi alumnes i posam la contrasenya.

 

Hem de tenir en compte que aquesta wifi només serveix per als usuaris de chromebooks, no s´ha d’ emprar ni per tablets, ni per a altres dispositius mòbils.

Fora del centre els alumnes podran connectar-se a qualsevol wifi sempre i quan sepin la seva contrasenya, fent les passes esmentades abans.