Inici / Actualitat / Comunicat per a famílies a 30 de març de 2020 (facturació)

Comunicat per a famílies a 30 de març de 2020 (facturació)

 

Estimades famílies:

Dues setmanes després de la suspensió de les classes com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus que ens està afectant a tots, en primer lloc, volem continuar agraïnt a tota la comunitat educativa les mostres d’afecte i agraïment rebudes, així com els suggeriments que ens han anat arribant i als quals hem intentat respondre amb promptitud.

Com ja hem indicat en altres ocasions, és una situació totalment nova per a tots nosaltres i ens hi anam adaptant a mesura que es desenvolupen els esdeveniments.

No sabem quant de temps pot durar aquesta situació. És per aquest motiu que estam treballant amb tres escenaris temporals possibles, la decisió dels quals depèn de les autoritats competents. El primer seria que el curs es pogués reprendre amb normalitat després de les vacances de Pasqua (el 20 d’abril); el segon, que es fes passada la festa del Treball (el 4 de maig); i el tercer, que el curs es reprengui més tard.

Així, enfront d’aquesta situació, a més de l’acció educativa que s’està duent a terme, i ateses les consultes que algunes famílies ens han fet arribar sobre el tema econòmic, com ja els vàrem avançar al 1r comunicat d’aquesta sèrie, de data 13 de març, volem informar-vos d’algunes decisions preses.

 

1.- Estam fent feina per retornar l’import dels dies de menjador, extraescolars, guarderia i transport no utilitzats en el mes de març. Teniu en compte, per favor, que aquesta és una tasca manual, atès que el programa informàtic no genera rebuts negatius, i, a més, és bastant laboriosa, atenent al nombre d’alumnes usuaris d’aquests serveis i la casuística molt diversa que tenim al col·legi. En qualsevol cas, esperam poder retornar aquests imports mitjançant transferència bancària durant la primera setmana del mes d’abril.

 

2.- Pel que fa a l’aportació de les famílies per millores, la cooperativa d’ensenyament CIDE ha decidit que, en aquests moments de dificultats per a tots i mentre estiguin suspeses les classes, no es passarà el rebut per aquest concepte.

Tot i això, aquells serveis que es poden oferir gràcies a l’aportació per millores i que són susceptibles de ser oferits amb el teletreball, es continuen prestant.

A títol informatiu, volem recordar que amb l’aportació de les famílies per millores és possible oferir a l’alumnat tot un grapat de serveis no coberts per la Conselleria d’Educació i dels quals es beneficien els nostres alumnes durant el curs escolar, com ara, i només a mode d’exemple, desdoblaments per reduir les ràtios a diferents etapes i assignatures, auxiliars de conversa d’anglès a les etapes no cobertes per la Conselleria d’Educació, servei d’orientació a les etapes no cobertes per la Conselleria, dispositius informàtics per fer servir amb l’alumnat a diferents etapes a més de a totes les aules, material per dotació d’aula, dotació addicional d’ATEs per atendre els alumnes amb mobilitat reduïda, manteniment de les instal·lacions esportives, instal·lació d’aire condicionat i calefacció a la majoria d’aules…

 

3.- Pel que fa a altres conceptes i serveis, un cop fetes les devolucions esmentades al punt 1 anterior, es procedirà a facturar el mes d’abril, únicament pels conceptes següents: a) quota mensual de l’ensenyament privat del 2n curs de grau superior de formació professional de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, b) quota mensual d’ensenyament de batxillerat fixada per la Conselleria d’Educació (18,03 €) i c) quota mensual del prepagament dels ordinadors Chromebooks per les famílies de 6è de Primària que varen triar pagar per endavant el 50% dels Chromebooks durant els 6 primers mesos de l’any 2020.

En cas que es reprenguin les classes en algun moment del mes d’abril, al rebut de maig s’inclourà la part proporcional dels dies utilitzats al mes d’abril dels serveis de menjador, extraescolars, guarderia i transport. 

 

4.- Pel que fa al viatge d’estudis de 4t d’ESO, estam també en contacte amb l’agència de viatges i a l’espera de la devolució dels imports pagats. Tan aviat com s’hagi resolt aquest punt, que esperam que sigui en les properes dues setmanes com a molt tard, es retornarà a les famílies l’import mitjançant transferència bancària. Quant al viatge d’estudis de 6è de Primària previst per a final de curs així com les estades internacionals a Brighton previstes per a l’estiu, seguirem les indicacions de les autoritats.

Volem acabar aquest comunicat agraint novament la vostra col·laboració, els vostres suggeriments i propostes, així com la vostra confiança i paciència. 

 

Atentament,

Consell Rector i Direcció Col·legiada Col·legi CIDE, Cooperativa d’Ensenyament

 

 

Estimadas familias:

Dos semanas después de la suspensión de las clases como consecuencia de la pandemia de coronavirus que nos está afectando a todos, en primer lugar queremos continuar agradeciendo a toda la comunidad educativa las muestras de afecto y agradecimiento recibidas, así como las sugerencias que nos han ido llegando y a las que hemos intentado responder con prontitud.

Como ya hemos indicado en otras ocasiones, es una situación totalmente nueva para todos nosotros y nos vamos adaptando a la misma en la medida en que se desarrollan los acontecimientos.

No sabemos lo que puede durar esta situación. Es por este motivo que estamos trabajando en tres posibles escenarios temporales, cuya decisión depende de las autoridades competentes, el primero sería que el curso se pudiera reanudar con normalidad tras las vacaciones de Pascua (el 20 de abril); el segundo, que se hiciera pasada la fiesta del Trabajo (el 4 de mayo); y el tercero, que el curso se reanude más tarde.

Así, ante esta situación, además de la acción educativa que se está llevando a cabo, y ante las consultas que algunas familias nos han hecho llegar sobre el tema económico, como ya los hicimos adelantar al 1º comunicado de esta serie, de fecha 13 de marzo, queremos informarles de algunas decisiones tomadas.

 

1.- Estamos trabajando para devolver el importe de los días de comedor, extraescolares, guardería y transporte no utilizados en el mes de marzo. Tengan en cuenta por favor que ésta es una tarea manual, dado que el programa informático no genera recibos negativos, y, además, es bastante laboriosa atendiendo al número de alumnos usuarios de estos servicios y la casuística muy diversa que tenemos en el Colegio. En cualquier caso, esperamos poder devolver estos importes mediante transferencia bancaria durante la primera semana del mes de abril.

 

2.- En cuanto a la aportación de las familias para mejoras, la cooperativa de enseñanza CIDE ha decidido que, en estos momentos de dificultades para todos y mientras estén suspendidas las clases, no se pasará el recibo por este concepto.

Sin embargo, aquellos servicios que se pueden ofrecer gracias a la aportación por mejoras y que son susceptibles de ser ofrecidos con el teletrabajo, se siguen prestando.

A título informativo, recordar que con la aportación de las familias para mejoras es posible ofrecer al alumnado una serie de servicios no cubiertos por la Consejería de Educación y de los que se benefician nuestros alumnos durante el curso escolar, como, y sólo a modo de ejemplo, desdoblamientos para reducir las ratios en diferentes etapas y asignaturas, auxiliares de conversación de inglés en las etapas no cubiertas por la Consejería de Educación, servicio de orientación a las etapas no cubiertas por la Consejería , dispositivos informáticos para utilizar con el alumnado en diferentes etapas además de en todas las aulas, material para dotación de aula, dotación adicional de ATEs para atender a los alumnos con movilidad reducida, mantenimiento de las instalaciones deportivas, instalación de aire acondicionado y calefacción en la mayoría de aulas …

 

3.- En cuanto a otros conceptos y servicios, una vez hechas las devoluciones mencionadas en el punto 1 anterior, se procederá a facturar el mes de abril, únicamente por los siguientes conceptos: a) cuota mensual de la enseñanza privada del 2º curso de grado superior de formación profesional de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, b) cuota mensual de enseñanza de bachillerato fijada por la Consejería de Educación (18,03 €) y c) cuota mensual del prepago de ordenadores Chromebooks para las familias de 6º de primaria que eligieron pagar por adelantado el 50% de los Chromebooks durante los 6 primeros meses del año 2020.

En caso de que se reanuden las clases en algún momento del mes de abril, el recibo de mayo incluirá la parte proporcional de los días utilizados en el mes de abril de los servicios de comedor, extraescolares, guardería y transporte. 

 

4.- En cuanto al viaje de estudios de 4º de ESO, estamos también en contacto con la agencia de viajes y a la espera de la devolución de los importes pagados. Tan pronto como se haya resuelto este punto, que esperamos que sea en las próximas 2 semanas a más tardar, se devolverá a las familias el importe mediante transferencia bancaria. En relación al viaje de estudios de 6º de primaria previsto para final de curso así como las estancias internacionales en Brighton previstas para el verano, seguiremos las indicaciones de las autoridades.

Queremos terminar este comunicado, agradeciendo nuevamente su colaboración, sus sugerencias y propuestas, así como su confianza y paciencia. 

 

Atentamente,

Consejo Rector y Dirección Colegiada Colegio CIDE, Cooperativa de Enseñanza

 

No et perdis...

Obert el termini per sol·licitar beques de suport educatiu (curs 2022-2023)

Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte …