Inici / Servei d’Orientació

Servei d’Orientació

Servei d’Orientació.

El servei d´orientació, dut a terme pel Departament d’Orientació,  té per objecte col·laborar amb els pares i professors en el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes.

És l’encarregat de facilitar la integració dels alumnes a la seva classe. Assessorar en el procés d’ensenyament dels alumnes amb necessitats educatives especials, afavorir la promoció del nostre alumnat i l’orientació en els estudis posteriors.

El departament d’orientació està format per professionals de les següents especialitats: 

  • El professorat de l’especialitat de pedagogia o psicologia (orientador).
  • El professorat que realitza tasques de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials (PT, AL, AD, ATE…)

Orientadors/es:

Qui som? Què feim?
Herminia Reina Orientadora a EI
Laura Casamor  Orientadora a 1r i 2n d’Educació Primària
Jonathan Bangueses Orientador a 3r i 4t d’Educació Primària.
Maria Bel Oliver Bauçà Orientadora a 5è i 6è d’Educació Primària.
Elena Palou De Comasema i Darder Orientadora a 1r i 3r d’ESO
Silvia Campins Mas Orientadora a 2n i 4t d’ESO
Gabriel Quirós Oliver Orientador als programes de PDC, PMAR i  PRAC
Laura Bonache Núñez Orientadora a Batxillerat , FPB i CCFF.

Mestres de suport, PT i AD:

Qui som? Què feim?
Carme Berga Dalmau PT a d’E. Primària.
Aina Benítez Mas PT a E. Primària.
Marga Díez Forteza PT a E. Primària.
Alícia López- Viota PT a E. Primària.
Susana Mota AD a E. Primària.
Marina Oliver PT a d’E. Primària.
Juana Mari Coca PT a E. Primària.
Margalida Mulet PT a E. Primària.
Claudia Ortiz PT a E. Primària.
Cristina Ferrer PT a E. Primària.
Bel Oliver PT a E. Primària.
Sílvia Sillero López PT referent de 3r d’ESO i als departaments de matemàtiques i tecnologia.
Lluïsa Llinàs Camps PT referent de 2n d’ESO i als departaments de català i Llengües estrangeres.
Gabriel Quirós PT referent de 4t d’ESO i als departaments de ciències experimentals i arts.
Lluc Moragues Mestre d’atenció a la diversitat a l’ESO. Coordinador de convivència i mediació.

Mestres d’audició i llenguatge:

Qui som? Què feim?
Juana Pérez Elvira AL a E. Primària.
Constanza Mesa AL a E. Primària i a ESO. Referent 1r d’ESO i al departament de castellà.
Caterina Jiménez AL a E. Primària.
Susana Mota AL a E. Primària.
Juana Mari Coca AL a d’E. Primària.

Auxiliar tècnic educatiu (ATE):

Qui som? Què feim?
Aina Guardiola E. Primària.
Ana Sáez E. Primària.

Programes:

Programes Coordinació
Educació Emocional Marga Díez i Aina Benítez a Educació Infantil i Primària.
Xavier Muñoz, coordinador i educador emocional de l’ESO i postobligatòria.
Programa de mediació Susana Mota a E. Primària.
Lluc Moragues a l’ESO i coordinador.
Enllaços d’interès Descripció
Universitat de les Illes Balears Enllaç a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb tota la informació necessària per accedir a la universitat ( PBAU, paràmetres de ponderació, graus…)
Formació Professional – Caib Informació relacionada amb la Formació Professional a les Illes Balears (oferta formativa, admissió i matricula, proves d’accés…)
El Orienta Plataforma d’orientació acadèmica on podeu trobar tots els estudis d’FP, Graus universitaris, postgraus… i formació no reglada, així com instruments per a la presa de decisions.
Què faig el proper curs? Presentació sobre la continuació d’estudis després de cursar 3r d’ESO. Opcions de Batxillerat.
Què vull ser? Recull d’enllaços referents a orientació acadèmica i professional.

Docència: assignatures pròpies del departament (psicologia i PMAR).

Per accedir a la informació corresponent a les assignatures pròpies del departament d’orientació, accediu al següent enllaç.