Inici / Actualitat / Comunicat per a les famílies a 13 de març de 2020

Comunicat per a les famílies a 13 de març de 2020

 

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, per causa major i seguint ordres del Govern de les Illes Balears, els alumnes no assistiran a l’escola a partir del 16 de març. La durada estimada de la suspensió de les classes presencials és de dues setmanes, si bé podria ser menys o més temps depenent de les ordres dels òrgans competents.

Encara que els alumnes no estaran al centre, des de l’escola es farà arribar feina periòdicament a tot l’alumnat de manera telemàtica per tal que els alumnes puguin continuar la seva formació de la millor manera possible:

  • A Educació Infantil i Educació Primària s’enviaran les tasques al correu electrònic de les famílies de manera setmanal; aquells cursos de 5è i 6è d’Educació Primària que estan habituats a fer servir la plataforma Google Classroom, la podran utilitzar  també com a eina de treball.
  • A ESO, Batxillerat i els cursos de Formació professional, les tasques a realitzar es faran arribar directament als alumnes per correu electrònic o mitjançant la plataforma Google Classroom de manera diària.

És possible que les primeres tasques les rebeu a partir del dilluns a les 12h, per tal que el professorat pugui coordinar i preparar aquestes tasques de manera adient.

La comunicació amb els mestres o professors es matendrà mitjançant correu electrònic per tal de poder aclarir qualsevol dubte o qüestió respecte a la feina dels alumnes. Disposau dels correus electrònics del professorat a la web del cide www.cide.es a l’apartat Secretaria  dins circulars per etapes. Els mestres i professors procuraran contestar (prioritàriament en horari laboral) tan prest com sigui possible, encara que pregam que sigueu comprensius respecte a la situació actual, ja que com al dia a dia de l’escola, hi pot haver professors o mestres malalts qualque dia, o moments en els quals per circumstàncies de conciliació familiar o reunions de coordinació puguin no estar disponibles.  

Respecte a les quantitats facturades durant el temps que l’escola hagi de romandre tancada, vos informam que es reintegrarà la part proporcional dels dies de suspensió dels serveis habituals (menjador, activitats extraescolars, ruta escolar…).

També seguint les instruccions oficials, ens veim obligats a cancelar els viatges d’estudis, acampades… dels pròxims dos mesos. En aquest sentit, no es realitzarà el viatge d’estudis de 4t ESO, l’acampada de 2n ESO, la Travessa a la Serra de Tramuntana de 5è i 6è d’Educació Primària, la sortida al cinema d’anglès de tots els cursos a partir de 1r ESO… Començam a fer les gestions oportunes per realitzar els reintegraments pertinents. Altres sortides posteriors com el viatge d’estudis d’Educació Primària, acampades de final de curs, estada internacional a Brighton… queden pendents de noves indicacions dels organismes pertinents.

A més de la Festa de Primavera, que ja vos havíem indicat que suspeníem fins a nou avís, hem ajornat o cancelat de manera preventiva les celebracions de la Nit de l’art i la Cursa Solidària de l’escola.

A dia d’avui no tenim constància de cap cas de coronavirus al centre (ni per part d’alumnes ni personal del centre). Vos pregam no difondre informacions no contrastades ni confiar en els mitjans de comunicació no oficials (com els grups de WhatsApp). En qualsevol cas, vos demanam que si es diagnosticàs qualque cas de COVID-19 a qualsevol membre de la comunitat educativa CIDE, ens informeu contactant amb el centre per telèfon (971606499) o mitjançant el correu electrònic coronavirus@cide.es.

Per tal de disminuir els riscos i facilitar la vostra conciliació familiar, si teníeu qualsevol tutoria amb el professorat del centre durant el temps que duri la suspensió de les classes presencials, el mestre o professor en qüestió es posarà en contacte amb vosaltres per tal de mantenir la tutoria de manera telefònica o acordar una nova data per a la reunió. En qualsevol cas, si una família vol ser atesa al centre de manera presencial, ho podrà fer, sempre amb cita prèvia.

Vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals oficials: la pàgina web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide). 

Agraïm a tota la comunitat educativa el seu suport i comprensió durant aquest període de temps complicat per a tots.

Atentament,

La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE

 

 

Apreciadas familias,

Como ya sabrán, por causa mayor y siguiendo indicaciones del Govern de les Illes Balears, los alumnos no asistirán al colegio a partir del 16 de marzo. La duración estimada de la suspensión de las clases presenciales es de dos semanas, aunque podría variar en función de las órdenes dadas por los órganos competentes.

Aunque los alumnos no estarán en el centro, desde el colegio se hará llegar trabajo periódicamente a todo el alumnado de manera telemática, de tal manera que los alumnos puedan continuar su formación de la mejor manera posible:

  • En Educación infantil y Educación Primaria se enviarán las tareas al correo electrónico de las familias de manera semanal; en aquellos cursos de 5º y 6º de Educación Primaria que estén habituados a trabajar con la plataforma Google Classroom, la podrán usar también como herramienta de trabajo.
  • En ESO, Bachillerato y los cursos de Formación profesional, las tareas a realizar se harán llegar directamente a los alumnos por correo electrónico o mediante la plataforma Google Classroom de manera diaria.

Es posible que las primeras tareas las reciban a partir del lunes a las 12 h, de tal manera que el profesorado pueda coordinar y prepararlas de manera adecuada.

La comunicación con los maestros o profesores se llevará a cabo mediante correo electrónico para aclarar cualquier duda o cuestión sobre la tarea de los alumnos. Disponen de los correos electrónicos del profesorado en la web del CIDE www.cide.es en el apartado Secretaría dentro de circulares por etapas. Los maestros y profesores procurarán contestar (prioritariamente en horario laboral) tan rápido como sea posible, aunque les rogamos sean comprensivos respecto a la situación actual, ya que como en el día a día del colegio, puede haber profesores o maestros enfermos algún día, o momentos en los que por circunstancias de conciliación familiar o reuniones de coordinación puedan no estar disponibles.

Respecto a las cantidades facturadas durante el tiempo en que el colegio tenga que permanecer cerrado, les informamos que se reintegrará la parte proporcional de los días de suspensión de los servicios habituales (comedor, actividades extraescolares, ruta escolar…). 

También siguiendo las instrucciones oficiales, nos vemos obligados a cancelar los viajes de estudios, acampadas… de los próximos dos meses. En este sentido, no se realizará el viaje de estudios de 4º de ESO, la acampada de 2º de ESO, la Travesía a la Sierra de Tramuntana de 5º y 6º de Educación Primaria, la salida al cine de inglés de todos los cursos a partir de 1º ESO… Ya hemos comenzado a hacer las gestiones oportunas para realizar los reintegros pertinentes. Otras salidas posteriores como el viaje de estudios de Educación Primaria, acampadas de final de curso, estancia internacional en Brighton… quedan pendientes de nuevas indicaciones de los organismos pertinentes.

Además de la Festa de Primavera, que ya les habíamos indicado que suspendemos hasta nuevo aviso, hemos pospuesto o cancelado de manera preventiva las celebraciones de la Nit de l’art i la Cursa Solidària del colegio. 

A día de hoy no tenemos constancia de ningún caso de coronavirus en el centro (ni por parte de alumnos ni personal del centro). Les rogamos no difundir informaciones no contrastadas ni confiar en los medios de comunicación no oficiales (como los grupos de WhatsApp). En cualquier caso, les pedimos que si se diagnosticara cualquier caso de COVID-19 a cualquier miembro de la comunidad educativa CIDE, nos informen contactando con el centro por teléfono (971606499) o por medio del correo electrónico coronavirus@cide.es.

Para disminuir los riesgos y facilitar la conciliación familiar, si tienen alguna tutoría con el profesorado del centro durante el tiempo que dure la suspensión de las clases presenciales, el maestro o profesor en cuestión se pondrá en contacto con ustedes para mantener la tutoría de manera telefónica o acordar una nueva fecha para la reunión. En cualquier caso, si una familia quiere ser atendida en el centro de manera presencial, lo podrá hacer, siempre con cita previa.

Les continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales oficiales: la página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide). 

Agradecemos a toda la comunidad educativa su apoyo y comprensión durante este período de tiempo tan complicado para todos.

Atentamente,


La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE

 

No et perdis...

Extraescolars 1-10S

Inscripció extraescolars 2023-2024

El proper dia 1 de setembre i fins dia 10 de setembre, s’obrirà el termini …