Inici / Actualitat / CONVOCATÒRIA AJUDES MENJADOR CURS 2021/22

CONVOCATÒRIA AJUDES MENJADOR CURS 2021/22

S’obri el termini per sol·licitar beca menjador del 6 al 17 de setembre de 2021.
Recordau que totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la següent documentació:

a)DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2020.

b)Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

c)Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el punt sisè de la convocatòria.

A més, segons el cas concret, s’ha d’adjuntar la documentació pertinent.

També volem recordar que a partir del 31 de desembre del 2020 per acreditar els punts de FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL és necessari estar en possessió del títol, i adjuntar la fotocòpia amb la sol·licitud.

Aquest títol s’ha de sol·licitar a l’IMAS.

CONVOCATORIA AJUDAS COMEDOR 2021/22

Se abre el plazo para solicitar la beca de comedor del 6 al 17 de septiembre de 2021. Recordad que todas las solicitudes tienen que ir acompañadas de la siguiente documentación:

a)DNI, NIF o NIE en vigor de todos los miembros computables de la unidad familiar que tengan 16 años o mas el día 31 de diciembre de 2020.

b)Fotocopia del libro de familia de todos los miembros. En el caso de nulidad, separación o divorcio, se tiene que acompañar de sentencia judicial que declare esta situación. Las separaciones de hecho se tienen que acreditar mediante cualquier documentación que lo demuestre.

c)Certificado de convivencia al efecto de computar los miembros de la unidad familiar, según el punto sexto de la convocatoria.

Además, según cada caso concreto, se tendrá que aportar la documentación pertinente.

También queremos recordar que a partir del 31 de diciembre del 2020 para acreditar la puntuación de FAMILIA NOMBROSA/MONOPARENTAL es necesario estar en posesión del título, y adjuntar la fotocopia con la solicitud.

Este título se puede solicitar en el IMAS.

No et perdis...

Santa Cecilia al CIDE

Celebram Santa Cecília, patrona de la música

Amb motiu del Dia de la Música, en que es commemora Santa Cecília, els grups …