Inici / ESO

ESO

calendari-examens-logo2
logo-extra-5

L’ESO és una etapa educativa obligatòria que consta de quatre cursos. El seu objectiu és proporcionar a l’alumnat els coneixements i la preparació necessària per continuar els seus estudis postobligatoris (ja siguin de Batxillerat com de Cicles Formatius de Grau Mitjà).

Amb el títol de graduat que s’obté a l’ESO es pot accedir també al mercat laboral, si bé la pràctica totalitat del nostre alumnat continua la seva formació acadèmica en nivells postobligatoris.

Centre concertat
El nostre centre, una cooperativa d’ensenyament de caràcter privat, té concertades la totalitat de les places d’ESO (així com les etapes posteriors de batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà dels que disposam).

Horari
El nostre horari és partit de 9 a 16 hores.

classe ESO

Oferta educativa
El CIDE compta amb 5 línies a cada un dels nivells de l’ESO (i sis a 1r i 2n d’ESO). Cinc són concertades i la sisena és desdoblada pel curs 2022-23. A més a més, a 2n d’ESO i 3r d’ESO disposam d’una aula a cada nivell per a desenvolupar programes específics de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (programes PMAR) i programes de diversificació curricular (programes PDC).

Cada classe té assignat un tutor i professorat especialitzat en cada una de les assignatures. També comptam amb una sèrie d’eines per facilitar la comunicació entre família i escola, així com per a facilitar l’organització de l’alumnat:

  • Calendari d’exàmens trimestral: a l’inici de cada trimestre feim arribar a cada classe (i ho publicam a la plana web) el calendari de tots els exàmens que requereixin estudi durant aquell trimestre. D’aquesta forma, a més de facilitar l’organització de les famílies també aconseguim que els exàmens no s’acumulin tots la mateixa setmana.
  • GestIB: mitjançant aquesta plataforma digital posam a disposició de les famíies tota la informació del seu interès: circulars, autoritzacions, notes i faltes de disciplina.

Mètodes pedagògics

Durant els darrers anys, el professorat del centre s’està formant i començant a aplicar a les aules de l’ESO les situacions d’aprenentatge i l’aprenentatge cooperatiu, un mètode pedagògic innovador mitjançant el qual l’alumnat participa en el seu propi aprenentatge i es fomenta el treball en equip i la participació equitativa de tot l’alumnat.
A més a més, tots els departaments elaboren el seu material propi, sense requerir llibres de text tradicionals, amb el suport de les noves tecnologies (TIC), que cada dia tenen una presència major a les aules. Fa 4 cursos que tenim en marxa el projecte chromebooks, mitjançant el qual, cada alumne de 1r d’ESO té un chromebook propi on consultar tot el material didàctic de classe i fer feina.

Pla d’Acció Tutorial: educació en valors, tècniques d’estudi…cide-rcp1
A més d’una preparació acadèmica, al CIDE volem anar més enllà i intentam transmetre valors i actituds que permeti al nostre alumnat desenvolupar-se com a persones. L’educació en valors és una part molt important del nostre model educatiu.

Seguint aquest objectiu hem augmentat una hora el temps destinat a atendre les necessitats de l’alumnat (tutories) a 1r i 3r d’ESO per incidir en assumptes com les tècniques d’estudi, els programes de prevenció (primers auxilis) i l’educació en valors. Tan important o més és tenir joves amb els coneixements didàctics corresponents com persones democràtiques, amb valors, criteri propi i maduresa intel·lectual que sàpiguen desenvolupar-se en l’ambient que els envolta.

Entre d’altres, actualment es du el projecte de Coeducació (que forma part dins del Pla d’Acció Tutorial) amb l’objectiu de reconèixer  les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats i ajudant a prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, reduint així conductes de risc i facilitant la detecció prematura de relacions abusives.

D’altra banda, a Secundària els i les joves també realitzen de forma periòdica sessionsDaniela, no surt cap document adjunt. M’ho pots tornar a enviar en format pdf a judit.enciso@cide.es? Demà acabarem les expocisions. Salutacions d’educació emocional (que forma part dins del Pla d’Acció Tutorial). En el seu cas, s’enfoquen prioritàriament a donar eines a l’alumnat per gestionar la pressió acadèmica mitjançant tècniques de relaxació i consciència corporal entre d’altres. A Secundària es treballen dinàmiques de cohesió de grup, els sentiments, els tipus de comunicació…

Departament d’orientació
Comptem també amb un Departament d’Orientació propi del centre, per atendre la diversitat que hi ha a les aules. L’objectiu és reforçar i potenciar les capacitats de cadascun dels nostres infants.

A més tenim un Pla de Mediació escolar (dins el Pla d’AccióTutorial), mitjançant el qual, els alumnes es formen i fan de mediadors per resoldre conflictes entre altres alumnes. També comtam amb els AOC, els Alumnes Observadors de la Convivència, que ajuden a fer que dins les respectives aules la convivència sigui més agradable, i que també són formats pel departament d’orientació. Enguany, a més, incorporam la figura dels cibermentors.

Orientació acadèmica i professional

Amb l’objectiu que els nostres joves puguin escollir el que més s’adapta als seus interessos, el CIDE, mitjançant el mencionat Departament d’Orientació, planifica xerrades i concreta reunions particulars per ajudar a famílies i alumnat a escollir el camí acadèmic més adequat en funció d’aptituds, predileccions i dels estudis que volen cursar quan acabin l’ESO.

L’aprenentatge de llengües estrangeres
Al CIDE donam la possibilitat a l’alumnat de passar exàmens oficials per tal d’acabar la formació en el centre amb un títol oficial d’anglès i/o alemany.

D’altra banda, tambéduim a terme un Projecte d’internacionalització on s’inclou:

Opcions pel curs 2022-2023: 

Al següent enllaç podeu consultar les assignatures i opcions pel curs 2022-23.

Sortides i connexions amb altres estudis una vegada obtingut el graduat de l’ESO:

Serveis

El CIDE, cooperativa amanjon_2d’ensenyament, ofereix als seus i a les seves estudiants tota una sèrie de serveis afegits com: