Inici / ESO

ESO

calendari-examens-logo2
logo-extra-5

L’ESO és una etapa educativa obligatòria que consta de quatre cursos. El seu objectiu és proporcionar a l’alumnat els coneixements i la preparació necessària per continuar els seus estudis postobligatoris (ja siguin de Batxillerat com de Cicles Formatius de Grau Mitjà).

Amb el títol de graduat que s’obté a l’ESO es pot accedir també al mercat laboral, si bé la pràctica totalitat del nostre alumnat continua la seva formació acadèmica en nivells postobligatoris. 

Centre concertat
El nostre centre, una cooperativa d’ensenyament de caràcter privat, té concertades la totalitat de les places d’ESO (així com les etapes posteriors de batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà dels que disposam).

Horari
El nostre horari és partit de 9 a 16 hores.

classe ESO

Oferta educativa
El CIDE compta amb 5 línies a cada un dels nivells de l’ESO (i sis a 2n d’ESO). A més a més, a 2n d’ESO i 3r d’ESO disposam d’una aula a cada nivell per a desenvolupar programes específics de millora de l’aprenentatge i el rendiment de l’alumnat (programes PMAR).

Cada classe té assignat un tutor i professorat especialitzat en cada una de les assignatures. També comptam amb una sèrie d’eines per facilitar la comunicació entre família i escola, així com per a facilitar l’organització de l’alumnat:

 

  • Calendari d’exàmens trimestral: a l’inici de cada trimestre feim arribar a cada classe (i ho publicam a la plana web) el calendari de tots els exàmens que requereixin estudi durant aquell trimestre. D’aquesta forma, a més de facilitar l’organització de les famílies també aconseguim que els exàmens no s’acumulin tots la mateixa setmana.
  • LIORNA: mitjançant aquesta plataforma digital posam a disposició de les famílies distinta informació del seu interès: el mateix calendari d’exàmens, avisos de feina o comportament, així com totes les notes parcials de l’alumnat.
  • Setmana de recuperació a 4t d’ESO: a final de curs, realitzam unes proves de recuperació disseccions_6per tal que l’alumnat tingui la possibilitat de recuperar les assignatures suspeses i titular pel juny (molt necessari per aquells que volen matricular-se a uns Cicles Formatius).

Mètodes pedagògics

Durant els darrers anys, el professorat del centre s’està formant i començant a aplicar a les aules de l’ESO l’aprenentatge cooperatiu, un mètode pedagògic innovador mitjançant el qual l’alumnat participa en el seu propi aprenentatge i es fomenta el treball en equip i la participació equitativa de tot l’alumnat.
A més a més, qualcuns departaments elaboren el seu material propi, sense requerir llibres de text tradicionals, amb el suport de les noves tecnologies (TIC), que cada dia tenen una presència major a les aules. Enguany s’ha començat el projecte chromebooks, mitjançant el qual, cada alumne de 1r d’ESO té un chromebook propi on consultar tot el material didàctic de classe.

Pla d’Acció Tutorial: educació en valors, tècniques d’estudi…cide-rcp1
A més d’una preparació acadèmica, al CIDE volem anar més enllà i intentam transmetre valors i actituds que permeti al nostre alumnat desenvolupar-se com a persones. L’educació en valors és una part molt important del nostre model educatiu.

Seguint aquest objectiu hem augmentat una hora el temps destinat a atendre les necessitats de l’alumnat (tutories) a 1r i 3r d’ESO per incidir en assumptes com les tècniques d’estudi, els programes de prevenció (primers auxilis) i l’educació en valors. Tan important o més és tenir joves amb els coneixements didàctics corresponents com persones democràtiques, amb valors, criteri propi i maduresa intel·lectual que sàpiguen desenvolupar-se en l’ambient que els envolta.

Entre d’altres, actualment es du el projecte de Coeducació (que forma part dins del Pla d’Acció Tutorial) amb l’objectiu de reconèixer  les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe potenciant així la igualtat real d’oportunitats i ajudant a prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, reduint així conductes de risc i facilitant la detecció prematura de relacions abusives.

D’altra banda, a Secundària els i les joves també realitzen cada trimestre sessions d’educació emocional (que forma part dins del Pla d’Acció Tutorial). En el seu cas, s’enfoquen prioritàriament a donar eines a l’alumnat per gestionar la pressió acadèmica mitjançant tècniques de relaxació i consciència corporal entre d’altres. A Secundària es treballen dinàmiques de cohesió de grup, els sentiments, els tipus de comunicació… 

Departament d’orientació
Comptem també amb un Departament d’Orientació propi del centre, per atendre la diversitat que hi ha a les aules. L’objectiu és reforçar i potenciar les capacitats de cadascun dels nostres infants.

A més tenim un Pla de Mediació escolar (dins el Pla d’AccióTutorial), mitjançant el qual, els alumnes es formen i fan de mediadors per resoldre conflictes entre altres alumnes. També comtam amb els AOC, els Alumnes Observadors de la Convivència, que ajuden a fer que dins les respectives aules la convivència sigui més agradable, i que també són formats pel departament d’orientació.

 

Orientació acadèmica i professional

Amb l’objectiu que els nostres joves puguin escollir el que més s’adapta als seus interessos, el CIDE, mitjançant el mencionat Departament d’Orientació, planifica xerrades i concreta reunions particulars per ajudar a famílies i alumnat a escollir el camí acadèmic més adequat en funció d’aptituds, predileccions i dels estudis que volen cursar quan acabin l’ESO.

 

L’aprenentatge de llengües estrangeres
L’aprenentatge de l’anglès té molta importància al CIDE, i també a l’ESO. Així, el CIDE dona la possibilitat al seu alumnat d’escollir una sèrie d’assignatures en anglès: durant el curs 2018-19, a 1r d’ESO hi ha la possibilitat d’escollir Plàstica en anglès; a 2n i 3r, l’assignatura oferida en anglès és la de Tecnologies.
A més a més, dins les possibilitats que dóna Educació, durant el curs 2019-20 tots els cursos d’ESO tindran les tres hores de Llengua Anglesa amb desdoblaments (cada classe tindrà dos professors/es d’Anglès, encarregant-se cadascun d’ells de mitja classe, afavorint l’aprenentatge en grups reduïts); així mateix, hem decidit augmentar una hora setmanal les classes d’anglès a 3r d’ESO (passant de 3 a 4 hores setmanals).
També oferim com a Segona llengua estrangera l’Alemany.

A més a més, al CIDE donam la possibilitat a l’alumnat de passar exàmens oficials per tal d’acabar la formació en el centre amb un títol oficial d’anglès i/o alemany.

D’altra banda, també s’ofereix la possibilitat als nostres joves de participar en les Estades Internacionals que es fan a Brighton cada estiu quan acaba el calendari escolar i de formar part dels programes d’intercanvi amb una escola de Londres.

Opcions pel curs 2019-2020: 

Al següent enllaç podeu consultar les assignatures i opcions pel curs 2019-20.

Sortides i connexions amb altres estudis una vegada obtingut el graduat de l’ESO:

Serveis

El CIDE, cooperativa amanjon_2d’ensenyament, ofereix als seus i a les seves estudiants tota una sèrie de serveis afegits com:

 

PROTOCOL COVID-19, CURS 2020-2021

Durant aquest curs 2020-2021 l’alumnat de 1r i 2n d’ESO farà les classes de forma presencial i l’alumnat de 3r i 4t d’ESO les farà de forma semipresencial, acudint la meitat de la setmana a l’escola i l’altra meitat seguint les classes des de casa. Durant la seva estada a l’escola, l’alumnat d’ESO haurà de dur sempre la mascareta posada i seguir les normes de seguretat sanitària com la distància de seguretat i la rentada de mans.

L‘accés a l’escola el faran per la porta 9 (carrer Mussol) a les 8.50 h.Per a l’alumnat que ho necessiti a partir de les 8 h fins a les 9 h, hi haurà un servei de custòdia a les grades interiors del pavelló. Per poder fer servir aquest servei l’hauran de contractar per mesos per tal de poder garantir l’aforament i la seguretat sanitària. El cost serà el mateix que el de guarderia. L’accés d’aquests alumnes es farà per la porta 8 del pavelló fins a les 8.30 h.

 

El pati dels alumnes d’ESO es farà des de les 10.50 fins a les 11.15 h. Es reforçarà el nombre de professors que faran vigilància de pati i es posarà molt d’esment que els alumnes mantenguin la distància de seguretat i que portin la mascareta, excepte en el moment en què estiguin berenant.

 

L’alumnat d’ESO podrà utilitzar el menjador però ha d’accedir-hi amb mascareta i respectant les normes establertes. A cada taula podran seure dues persones com a màxim i respectant la distància de seguretat entre ells. També hauran de netejar-se les mans abans d’entrar i disposaran d’una polsera amb xip per poder marcar la seva entrada al menjador sense haver de tocar cap aparell electrònic.

 

Els grups de Secundària, un cop hagin dinat, podran ocupar les zones de pati de migdia que no estiguin destinades a grups estables de convivència del pati dels grans, mantenint la distància de seguretat i portant mascareta.

 

A l’horabaixa, l’alumnat de secundària obligatòria disposarà també d’un servei de biblioteca, amb un aforament limitat, subvencionat per l’APIMA, de dilluns a dijous de 16 a 18 h i que es durà a terme a l’aula de 2n de Batxillerat B. El professor responsable registrarà els noms dels alumnes i els grups als quals pertanyen per motius de seguretat sanitària. També hi haurà una aula d’estudi de 16 a 17 h a l’aula de 1r d’ESO a l’edifici B que serà gratuïta per l’alumnat que queda a dinar i que no es podrà abandonar abans de les 16.30 h. 

 

Els joves d’ESO que vagin amb autocar hauran d’utilitzar el servei de biblioteca d’APIMA o aula d’estudi fins a les 16:30 h. En aquest moment sortiran amb mascareta posada i aniran cap al pati d’autocars, cap a l’autocar que els correspongui.

 

L’alumnat d’ESO que participi en l’extraescolar de Diploma Dual, a les 16 h, a l’hora de sortir del centre, un dia per setmana (encara per determinar), aniran cap a sala d’informàtica 1, on faran l’activitat amb el professor responsable fins a les 17 h. Hauran de dur mascareta i mantenir la distància de seguretat. A les 17 h sortiran per la porta 8 del pavelló.

 

Es prioritzarà que les tutories amb famílies es realitzin de forma telemàtica. L’enllaç de la reunió s’enviarà poc abans durant el mateix dia.

En cas de canviar d’escenari i passar a un de confinament (escenari C) en el cas de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, i durant la semipresencialitat de 3r i 4t d’ESO, la plataforma en línia que utilitzarà l’escola per fer feina diàriament serà el Google Classroom. La resta d’informació de l’escola la rebran mitjançant comunicats via Gestib, pàgina web, xarxes socials o el mateix Google Classroom de l’aula.