Inici / Servei mèdic

Servei mèdic

El Col·legi cooperativa CIDE disposa d’un Servei Mèdic amb la presència duna metgessa, Lourdes Julbe, durant la major part de l’horari escolar.

L’actuació immediata d’un professional, en cas d’urgència, ens tranquil·litza a tots.

Durant el curs 2020-2021 la nostra doctora es convertirà a més en la cap de protocol COVID-19.

* Si voleu que durant la seva estada a l’escola, s’administri un medicament al vostre fill/a, heu de dur signat el següent document. En cas contrari, no se’l podrà administrar: autorització per a l’administració de medicaments a l’escola.

*Si el vostre fill és al·lèrgic o té una intolerància ha de dur omplert el següent full de protocol de dieta especial o al·lèrgia.

* Si voleu donar de baixa al vostre fill d’una dieta especial heu d’omplir el full de protocol de baixa de dieta especial.

Quines són les funcions principals?

1) Assistència als alumnes en aquells accidents i incidències mèdiques que es produeixen durant l’horari escolar.metgessa2

2) Derivació, si fos necessari, d’accidents i incidències mèdiques als centres mèdics privats contemplats a l’assegurança mèdica de l’escola (enguany Clínica Juaneda) i/o als hospitals públics si la urgència ho requerís.

3) Supervisió dels menús del menjador amb l’objectiu de garantir un menú variat i saludable i l’adaptació individual a aquells nins que tenen alguna intolerància/al·lèrgia alimentària i/o una altra problemàtica.

4) Promoció d’hàbits saludables i de l'educació emocional.

5) Seguiment de la informació mèdica dels alumnes que tenen una malaltia crònica.

6) Coordinació amb el Servei d’Orientació del CIDE de la Consulta Jove. Un servei que presta el personal del Centre de Salut de Son Serra-La Vileta.

7) Coordinació amb el 061 de la formació permanent dels treballadors del centre en prevenció d’accidents i primers auxilis. I formació d’higiene alimentària al personal de cuina i menjador.

  • Primers auxilis.
  • Reanimació Cardiopulmonar Bàsica.
  • Convulsions.
  • Traumatismes.
  • Diabetis.
  • Al·lèrgies.
On puc trobar-lo?

El despatx mèdic es troba al passadís que hi ha entre el pati cobert i el camp de futbol, al costat de l’entrada a la Biblioteca.

Equipament del Servei Mèdic

El Servei Mèdic disposa de:

  • Farmaciola bàsica.
  • Material de primers auxilis.
  • Maletí d’oxigenoteràpia.
  • Desfibril·lador semiautomàtic.
Com s’actua quan es produeix un incident/accident?

El personal del centre rep formació periòdica en primers auxilis.

Quan es produeix un accident, i no es necessària la seva immobilització, s’acompanya l’al·lot al Servei Mèdic on es atès per la metgessa. Si es tracta d’incidències menors, els al·lots, prèvia informació als cuidadors i/o professors, van directament al Servei Mèdic on exposen el seu problema a la metgessa. Si es tracta d’un accident més greu, l’al·lot rep els primers auxilis per part del professor i/o cuidador fins a l’arribada de la metgessa.

Si fossen necessàries exploracions complementàries, punts de sutura i/o altra acció no urgent, i la situació general del nin és bona, es criden els pares per acompanyar-los a l’hospital. L’assegurança mèdica d’enguany té concertats la Clínica Juaneda-Miramar. Independentment, els pares poden dur-lo a la seva assegurança privada o al centre públic que pertoqui.

Si la situació ho requereix, es criden els serveis d’ambulància per a la seva derivació a l’hospital i es comunica als pares.

Tenc un nin amb una malaltia crònica, què he de fer?

La primera passa és tenir un informe del metge especialista o pediatra del nin. Després demanar una reunió amb el tutor i la metgessa del centre per definir les pautes d’actuació.

Què fer si tinc un nin al·lèrgic o amb una intolerància alimentària?

Si tenim un nin al·lèrgic o amb una intolerància alimentària el primer que hem de fer és dur un informe mèdic a oficines. Des d'aquest punt, i només si es du aquest document, s'activarà el protocol adient i s'informarà els professors encarregats de l'alumne (tutor, mestres de suport, etc.), la doctora i l'equip de cuina i menjador.

En el cas dels alumnes d'Infantil que queden a menjador, els alumnes duen uns plats diferents amb una etiqueta amb el seu nom. A més, els nins sempre seuen al lloc que tenen assignat i diferenciat amb una targeta de color vermell amb la seva foto, el seu nom i la seva patologia.

En el cas d'alumnes de la resta d'etapes, els nins duen una palangana identificativa de color blau diferent de la resta i s'han de dirigir a una zona específica de la cuina on tenen els menús adaptats per a nins amb diferents patologies.

Les llistes de nins amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries són revisades i modificades de forma periòdica per la nostra doctora. Així mateix, també és important informar el centre de si el vostre fill s'ha de donar de baixar d'aquest protocol, en cas que li hagi desaparegut la seva al·lèrgia. Per fer-ho s'ha de dur un informe mèdic (preferible) o un document dels pares signat que acrediti que aquell nin ja pot menjar aquell aliment que abans no podia.

El meu pediatra m'ha donat un xarop que s’ha de prendre el nin en horari escolar.

He d’informar el tutor a través de l’agenda i/o a l’entrada de classe (Infantil). Cal aportar la recepta mèdica, el medicament i les indicacions oportunes.

L’assegurança escolar.

L’assegurança escolar (amb la companyia MGS Seguros y Reaseguros, S. A) té, enguany, com a centre de referència la Clínica  Juaneda.

L’assegurança escolar cobreix els accidents que es produeixen durant l’horari escolar. També estan incloses les activitats extraescolars, les excursions, les acampades i els viatges organitzats pel Col·legi i l’assistència bàsica en viatges.

Per a més informació, aqui teniu la pòlissa d’assegurança actual dels alumnes en format PDF.

PROTOCOL CÒVID.

PROTOCOL EN CAS DE CONTAGI O SOSPITA DE CONTAGI DE LA COVID-19

El centre té establert un protocol d’actuació en cas de contagi o sospita de contagi. El docent que es trobi amb un alumne que presenti símptomes compatibles amb la COVID-19, com són dificultat per respirar, febre o tos, es posarà en contacte telefònic amb la doctora del centre i el docent es dirigirà juntament amb l’alumne a les sales d’aïllament (en tenim dues a l’escola), si així ho determina la doctora. El docent avisarà el delegat o coordinador perquè sigui substituït. A les sales d’aïllament, acondicionades, decorades i còmodes pels infants, romandran únicament el docent i l’alumne, ambdós amb la mascareta posada, amb les finestres obertes i mantenint la distància de seguretat mentre arriba la família o, en cas de necessitat, el Servei Sanitari.