Inici / Servei mèdic

Servei mèdic

El Col·legi cooperativa CIDE disposa d’un Servei Mèdic amb la presència duna infermera, Clàudia Quetglas, durant la major part de l’horari escolar.

L’actuació immediata d’un professional, en cas d’urgència, ens tranquil·litza a tots.

* Si voleu que durant la seva estada a l’escola, s’administri un medicament al vostre fill/a, heu de dur signat el següent document. En cas contrari, no se’l podrà administrar: autorització per a l’administració de medicaments a l’escola.

*Si el vostre fill és al·lèrgic o té una intolerància ha de dur omplert el següent full de protocol de dieta especial o al·lèrgia.

*Si el vostre fills ha de dur una dieta especial per motius personals, heu d’omplir el full de protocol de dieta especial per motius personals.

* Si voleu donar de baixa al vostre fill d’una dieta especial heu d’omplir el full de protocol de baixa de dieta especial.

Quines són les funcions principals?

1) Assistència als alumnes en aquells accidents i incidències mèdiques que es produeixen durant l’horari escolar.servei medic

2) Derivació, si fos necessari, d’accidents i incidències mèdiques als centres mèdics privats contemplats a l’assegurança mèdica de l’escola (enguany Clínica Juaneda-Miramar) i/o als hospitals públics si la urgència ho requerís.

3) Supervisió del llistat d'alumnat amb al·lèrgies, intoleràncies i dietes especials.

4) Promoció d’hàbits saludables i de l'educació emocional.

5) Seguiment de la informació mèdica dels alumnes que tenen una malaltia crònica.

6) Coordinació amb el Servei d’Orientació del CIDE.

7) Coordinació amb el centre de salut de Son Serra-La Vileta.

8) Coordinació amb el 061 per la formació permanent dels treballadors del centre en prevenció d’accidents i primers auxilis.
● Primers auxilis.
● Reanimació Cardiopulmonar Bàsica.
● Maneig del DESA.

9) Coordinació de la comissió de salut i benestar.

On puc trobar-lo?

El despatx mèdic es troba al passadís que va del pati cobert al pati dels majors, al costat de l’entrada a la Biblioteca.

Equipament del Servei Mèdic

El Servei Mèdic disposa de:

  • Farmaciola bàsica.
  • Material de primers auxilis.
  • Maletí d’oxigenoteràpia.
  • Desfibril·lador semiautomàtic.
Com s’actua quan es produeix un incident/accident?

El personal del centre rep formació periòdica en primers auxilis.

Quan es produeix un accident, i no es necessària la seva immobilització, s’acompanya l’al·lot al Servei Mèdic on es atès per la infermera. Si es tracta d’incidències menors, els al·lots, prèvia informació als monitors i/o professors, van directament al Servei Mèdic on exposen el seu problema a la infermera. Si es tracta d’un accident més greu, l’al·lot rep els primers auxilis per part del professor i/o monitor fins a l’arribada de la infermera.

Si fossen necessàries exploracions complementàries, punts de sutura i/o altra acció no urgent, i la situació general del nin és bona, es criden els pares perquè siguin ells qui duguin al seu fill/a a l’hospital.

L’assegurança mèdica d’enguany té concertada la Clínica Juaneda-Miramar.

Independentment, els pares poden dur-lo a la seva assegurança privada o al centre públic que pertoqui.

Si la situació ho requereix, es crida al servei d’ambulància per a la seva derivació a l’hospital i es comunica als pares.

Tenc un nin amb una malaltia crònica, què he de fer?

La primera passa és tenir un informe del metge especialista o pediatra del nin i dur-lo a la Secretaria del centre. Després demanar una reunió amb el tutor i la infermera del centre per definir les pautes d’actuació.

Si aquesta malaltia està inclosa dins el Programa d’Alerta Escolar, heu de sol·licitar al vostre pediatra de referència que introdueixi el vostre fill/a dins el programa.

Què fer si tinc un nin al·lèrgic o amb una intolerància alimentària?

Si tenim un nin al·lèrgic o amb una intolerància alimentària el primer que hem de fer és dur un informe mèdic a la secretaria del centre. Des d'aquest punt, i només si es du aquest document, s'activarà el protocol adient i s'informarà els professors encarregats de l'alumne (tutor, mestres de suport, etc.), la infermera i l'equip de cuina i menjador.

En el cas dels alumnes d'Infantil que queden a menjador, els alumnes duen uns plats diferents amb una etiqueta amb el seu nom. A més, els nins sempre seuen al lloc que tenen assignat i diferenciat amb una targeta de color lila amb la seva foto, el seu nom i la seva al·lèrgia/ intolerància.

En el cas d'alumnes de la resta d'etapes, els nins duen una palangana identificativa de color taronja diferent de la resta i s'han de dirigir a una zona específica de la cuina on tenen els menús adaptats per a nins amb diferents al·lèrgies/ intoleràncies.

Les llistes d’infants amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries són revisades i modificades de forma periòdica per la nostra infermera. Així mateix, també és important informar el centre de si el vostre fill s'ha de donar de baixa d'aquest protocol, en cas que li hagi remès la seva al·lèrgia. Per fer-ho s'ha de dur un informe mèdic que acrediti que aquell nin ja pot menjar aquell aliment que abans no podia.

El meu pediatra m'ha donat un xarop que s’ha de prendre el nin en horari escolar.

Sempre que sigui possible, és millor administrar els medicaments a casa. En cas de no ser possible, heu d’informar el tutor a través de l’agenda i/o a l’entrada de classe (Infantil) i cal aportar l'autorització signada pels pares. A més, s'ha de dur la recepta mèdica, el medicament i les indicacions oportunes.

L’assegurança escolar.

L’assegurança escolar (amb la companyia MGS Seguros y Reaseguros, S. A) té, enguany, com a centre de referència la clínica Juaneda-Miramar.

L’assegurança escolar cobreix els accidents que es produeixen durant l’horari escolar. També estan incloses les activitats extraescolars, les excursions, les acampades i els viatges organitzats pel Col·legi i l’assistència bàsica en viatges.

En cas de necessitar autorització per la realització d’alguna prova extra, cal informar per email al’escola.

Per a més informació, aquí teniu la pòlissa d’assegurança actual dels alumnes en format PDF.

Programa ALERTA ESCOLAR.

➢Què és el programa d’Alerta Escolar?

És un programa que té com objectiu facilitar l’atenció immediata i eficient als alumnes escolaritzats amb patologies cròniques que poden requerir una atenció sanitària durant la jornada escolar, o que degut a la seva patologia pot donar-se una situació d’emergència de risc vital.

Les malalties cròniques que s’inclouen en el Programa són:
- Diabetis
- Epilèpsia
- Cardiopatia congènita
- Analaxi (al·lèrgia alimentaria, làtex i picades)
- Asma

➢ Qui s’encarrega de determinar si l’alumne ha de formar part del Programa Alerta Escolar i fer el registre del cas?

El pediatre o metge especialista. Els professionals sanitaris lliuraran a la família la clàusula de protecció de dades i el pla d’actuació del Programa Alerta Escolar. El centre educatiu ha de rebre una còpia d’aquests documents.

Si existeix necessitat d’administració de medicació durant la jornada escolar, la família facilitarà l’informe mèdic, la medicació i el centre educatiu la custodiarà.

VÍDEOS DEL PROGRAMA D'ATENCIÓ IMMEDIATA - ALERTA ESCOLAR BALEAR !